Logo firmy MP-Play
Mobile menu

PLAYGROUND EQUIPMENT MADE IN POLAND

© 2021 MP-PLAY sp. z o.o. 

Grupa MP-Play:

 

MP-PLAY Sp. z o.o.

Ul.Matarewicza 82

05 -230 Ossów

 

office@mp-play.pl

 

Grupa LivingBetter Polska 
Ul. Matarewicza 82
05 -230 Ossów
kontakt@mp-play.pl

Polityka Prywatności/PRIVACY POLICY

 

Polityka prywatności serwisu www.mp-play.pl

 

Akceptacja Polityki Prywatności

Właścicielem strony www.mp-play.pl  (zwanej dalej „Serwisem”) a jednocześnie Administratorem danych osobowych jest MP-Play Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matarewicza 82, 05-230 Ossów . Korzystając z serwisu internetowego www.mp-play.pl Goście i Użytkownicy akceptują zasady Polityki prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli Gość lub Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

 

Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych gości i Użytkowników serwisu www.mp-play.pl.

 

Podstawą prawną jest Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Spełnia ona również obowiązek informacyjny spoczywający na administratorze danych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe

Dane osobowe - (zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l RODO) oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podstawa, cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Przeglądanie serwisu www.mp-play.pl nie wymaga podania przez Gościa danych osobowych. Niepodanie danych osobowych może ograniczyć jednak możliwość korzystania z dodatkowych opcji serwisu jako Użytkownik.

 

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przy wyrażeniu wszelkiego rodzaju zgód jest: art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.:

„osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.”

 

Do założenia i prowadzenia konta w serwisie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.):

„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”

 

W serwisie www.mp-play.pl przetwarzane są następujące dane osobowe:

- Imię i Nazwisko (wymagane)

- e-mail (wymagane)

- nazwa firmy (wymagane)

- numer telefonu

- adres

- zdjęcie

 

Administrator danych przetwarza dane w celu założenia i prowadzenia konta w serwisie (uzyskania dostępu do dodatkowych treści oraz spersonalizowanych funkcji serwisu), lub w celu wskazanym w zgodzie.

 

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika serwisu.

 

Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: Podmiot zapewniający obsługę utrzymania serwisu www.mp-play.pl w tym podmioty z spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.

 

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom, użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.

 

Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

 

Administrator na podstawie udzielonych Użytkownikowi uprawnień tj. dostęp do zarządzania profilem firmowym. Rejestruje wszystkie dokonane przez niego zmiany na tym profilu w serwisie.

 

Prawa Użytkownika

Każdy Gość/Użytkownik który udzielił informacji o danych osobowych Zgodnie z art. 15 - 22 RODO ma prawo do:

Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

Prawo do sprostowania danych - art. 16 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - art. 17 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 

   a.   dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 

   b.   osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 

   c.   osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 

   a.   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 

   b.   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 

   c.   administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

   d.   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania - art. 19 RODO

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO

1.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 

   a.   przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

 

   b.   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

2.   Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres office@mp-play.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji powinno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 2 RODO, Administrator ma do miesiąca czasu na udzielenie osobie, która złożyła żądanie, odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań ma obowiązek poinformować o tym fakcie osobę składającą żądanie.

Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zabezpieczenia

Administrator stosuje w serwisie środki bezpieczeństwa. Mają one na celu ochronę danych osobowych przed: utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Posiada on również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

 

   a.   Zgodnie z art.29 RODO dostęp do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy, współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 

   b.   Zgodnie z art. 28 o podmiotach przetwarzających. Administrator oświadcza, że zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych. Na poświadczenie stosowania tych standardów, z każdym z podmiotów Administrator zawarł umowę powierzenia.

 

   c.   W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń, włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL), zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

 

   d.   Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron.

W niektórych obszarach i funkcjach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Cookies

Serwis korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).

 

Zmian ustawień w tym zakresie Użytkownik może dokonać w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej, która umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies.

 

Wyłączenie plików cookies może wiązać się z ograniczeniem lub zablokowaniem niektórych funkcjonalności strony.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Na stronie www.mp-play.pl wykorzystywane są pliki cookies Google Analytics - więcej informacji można znaleźć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Pliki Cookies stosowane na stronach internetowych www.mp-play.pl nie przechowują danych osobowych.

Zastrzeżenia

www.mp-play.pl Sp. z o.o. zastrzega prawo do zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie. Zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Użytkownika o wprowadzonych zmianach.

Pytania

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy skontaktuj się z nami. Inspektor Ochrony Danych office@mp-play.pl.

 

 

Privacy Policy of mp-play.pl

Acceptance of Privacy Policy

MP-Play Sp. z o.o., Matarewicza 82, 05-230 Ossów are owner of www.mp-play.pl (hereinafter reffered to as the „Service”) and at the same time a Controller of personal data. When use the www.mp-play.pl internet service Visitors and Users accept Data Protection Regulation shown below. If a Visitor or a User does not agree with any of the point of the regulation, they are kindly requested not to use the Service.

What is the privacy policy?

A privacy policy describes rules of gathering, processing and protecting personal data of visitors and users of www.mp-play.pl service and how the organization handles customers, clients or employees information gathered in its operations.

 

It is legally based on REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 (GDPR).

 

It also assumes the obligations of the Personal Data controller pursuant to Art. 13 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016.

Personal Data

Personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

The purpose, foundation and extent of Personal Data processing.

Browsing www.mp-play.pl does not require any personal data from the Visitor. Not providing these data by the Visitor may limit the possibility of using additional options of the service as a User.

 

The legal basis of Personal Data processing when any consent is given is Art. 6 sec. item 1a REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016:

„the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes.”

 

Setting and managing the account in the Service is pursuant to Art. 6 sec 1 item b of REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016:

„processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.”

 

Www.mp-play.pl service collects the following private data:

- Name and Surname (obligatory)

- e-mail address (obligatory)

- company name and address

- phone number

- address

- photo

 

Personal data controller processes the data in order to create and manage an account in the Service (receiving an access to additional content and personalized functions of the service) or for purposes pointed out in the consent.

 

Personal data are processed exclusively in respect of the above purposes and only in the period of time that is necessary for a completion of the agreement or until the consent of the user is withdrawn.

 

The personal data shall be shared with entrustment processors that is: entities that provide the service of supporting www.mp-play.pl including those of them that do not belong to The European Economic Area. Sharing personal data with these entities is regulated by entrustment agreement of personal data processing.

 

Personal data of the service users shall not be made available to third parties except in situations when such sharing is a result of generally applicable law that oblige the controller of the personal data to transfer them to authorised entities, when a user agreed to this or when it is necessary in providing the services.

 

The controller shall gather logs of the Service. However, he does not associate them with personal data in any way. These files may help generate statistics which support the administration of the Service. The collective summaries as statistics do not contain any data that could identify those who visit the Service.

 

The Controller, under authorisations that shall be given to the user, i.e. access to managing a firm profile, registers all changes that are made in a profile in the service.

 

User rights

Each Visitor/User, who shared personal data information under Art. 15-22 of GDPR has right to:

Right of access by the data subject - art. 15 GDPR

The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data.

Right to rectification - art. 16 GDPR

The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

Right to erasure (‘right to be forgotten’) - art. 17 GDPR

The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies:

 

   a.   the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;

 

   b.   the data subject withdraws consent on which the processing is based according to point (a) of Article 6(1), or point (a) of Article 9(2), and where there is no other legal ground for the processing;

 

   c.   the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2);

Right to restriction of processing - art. 18 GDPR

The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

 

   a.   the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;

 

   b.   the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;

 

   c.   the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;

 

   d.   the data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

Notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing - art. 19 GDPR

The controller shall communicate any rectification or erasure of personal data or restriction of processing carried out in accordance with Article 16, Article 17(1) and Article 18 to each recipient to whom the personal data have been disclosed, unless this proves impossible or involves disproportionate effort. The controller shall inform the data subject about those recipients if the data subject requests it.

Right to data portability - art. 20 GDPR

1.   The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, where:

 

   a.   the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2) or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1); and

 

   b.   the processing is carried out by automated means.

 

2.   In exercising his or her right to data portability pursuant to paragraph 1, the data subject shall have the right to have the personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible.

Right to object - art.21 GDPR

Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing.

The User can realize her/his rights by sending an appropriate request to office@.mp-play.pl To be properly verified, the request should be sent from the email address of the registration. It is regulated by Art. 12 sec 6 of GDPR. Pursuant to Art. 12 sec 2 GDPR the Controller has a month to inform a person who the request was sent by about action taken. If such action is not taken the Administrator is obliged to inform her as well.

Each person has right to make a complaint to supervisory authority: General Data Protection Officer, (the President for the Office of Personal Data Protection in the future).

Security

The Controller shall take precautions in purpose to protect personal data from loss, inappropriate usage and modification. He has relevant documentation at his disposal and he has implemented relevant procedures related to personal data protection in the company.

The Controller shall ensure the protection of any disclosed information pursuant to applicable laws in this respect and security protection standards, particularly:

 

   a.   Under Art. 29 of GDPR only authorised employers, associates of the Controller and authorised persons supporting the Service, to whom relevant authorisations have been given.

 

   b.   Under Art.28 about processors the controller shall declare that when providing services is commissioned to other entities, he shall require from associates an assurance of providing high standards of protection of personal data entrusted. To make sure that such standards are provided, the Controller shall conclude the entrustment contract with each of the entity.

 

   c.   To ensure a proper protection of the electronic services provided by the Controller, the Controller himself shall use high quality protection system including the protection of cryptographic transmission of personal data ( SSL protocol) pursuant to part C of Regulation of the Minister of the Interior and Administration of April 29, 2004 on the documentation of the personal data processing and technological and organizational conditions which should be fulfilled by devices and computer systems used for personal data processing (Journal of Laws No. 100 item 1024).

 

   d.   Because Internet is publicly available, using services supplied electronically may involve risk, regardless to required and proper care of the Controller.

Cookie mechanism. Links to other websites.

In some areas and functions of the Service Cookies might be used, they are small files which are stored on a user's computer and identifying him in the way that allows some operations. They are used i.a. to store necessary data to log the user. They work when they are accepted by the internet browser and not removed from the hard disc.

Cookies

The Service uses Session cookies (they are automatically deleted once you close the internet browser) and permanent (saved on the computer for a specified period of time).

 

The User can change these settings by choosing help option or in internet browser documentation, which enables to deleting and blocking files.

 

Switching off the Cookies files involves limiting or blocking some of the function of the website.

Cookies files of third parties

Google Analytics files are used on the www.mp-play.pl website, for more information about them go to: google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Cookies files used on www.mp-play.pl websites do not store personal data.

Objections

www.mp-play.pl Sp. z o.o. reserves the right to make changes in its Privacy Policy at any moment and at the same time, has the responsibility to inform the user about the introduced changes.

Questions

If there are any questions referring to the Privacy Policy please contact us. Contact to Data Protection Officer: office@mp-play.pl.

 

 

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry